“โพธิ์” สัญลักษณ์ ของความร่มเย็น

ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จึงทำให้ต้นโพธิ์กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธมาตลอดจนถึงปัจจุบัน คนโบราณเชื่อว่าต้นโพธิ์ มีความหมายถึงความสงบ ร่มเย็น การนำภาพต้นโพธิ์มาประดับบ้าน หรือหิ้งบูชาพระพุทธรูป เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

ต้นโพธิ์ พันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญต่อเหล่าชาวพุทธมาช้านาน กว่า 2600 ปี

เป็นต้นไม้ที่พระศาสดาของชาวพุทธได้ตรัสรู้ และครั้งหนึ่งต้นโพธิ์ยังเคยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นโพธิ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มาอายุขัย ยืนยาวนานได้นับพันปี จึงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชามาโดยตลอด ต้นโพธิ์ ยังมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่น ๆ อีกมากมายเช่นภาคเหนือ เรียกว่า สลีบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ออกเสียงเรียกว่า สี สะหลีส่วนในแถบภาคกลางจะเรียก โพ โพธิ ต้นพระศรีมหาโพ เป็นต้น

 

คำว่า “โพธิ” โดยความหมาย แต่เดิมแล้วมิได้เป็นชื่อต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้ต้นนั้น ๆ และได้ตรัสรู้ ต้นโพธิ์ จึงมีความหมายว่า ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ (โพธิ แปลว่า เป็นที่รู้หรือเป็นที่ตรัสรู้) และยังเป็นต้นไม้ที่ชาวพุทธ พราหมณ์ และฮินดูให้ความเคารพนับถือกันอย่างสูงอีกด้วย ได้รับการกราบไหว้บูชาเคารพเรื่อยมา

  

ขอบคุณที่มา : https://kaset.today/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C/

Recommended Posts