วิธีการวัดความหนา
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา ต้องไม่น้อยกว่า 0.36 มม. และไม่เกิน 0.44 มม. เช่นแผ่นตัวอย่างในคลิปความหนาไม่เกิน 0.40 มม. เมื่อทำการวัดแล้วความหนาที่ได้ 0.387 มม. เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน มอก.

 

 

Recommended Posts