วิธีการวัดความกว้าง
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง ต้องไม่น้อยกว่า 0 มม. และไม่เกิน 7 มม. เช่น หน้ากว้างแผ่นมาตรฐาน 914 มม.แต่ต้องไม่เกินกว่า 921 มม.

 

 

Recommended Posts